"โรงพยาบาลขอนแก่นมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง"พันธกิจ (Mission)
"สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง"

คำขวัญ :
"โรงพยาบาลขอนแก่นดูแลปวงประชา ทุกชีวาร่มเย็น เน้นสุขภาพพอเพียง"

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1.การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในระบบบริหาร
2.การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ
3.การสร้างระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข
4.การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ

เป้าหมายหลักในการพัฒนา (Goal) :
โรงพยาบาลขอนแก่นได้กำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียงไว้ 9 ประการ คือ
1.การจัดการระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืนโดยมีพื้นฐานอยู่บนความพอเพียง 
2.การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกที่สามารถสร้างปัจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพดีและมีความสุขพอเพียงอย่างเป็นองค์รวม 
3.การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้ 
4.การสร้างระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยี อย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ผู้รับบริการมีความ อุ่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข 
5.การสร้างหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ทั่วถึง มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งคน ทุกข์ยาก คนจน และผู้ด้อยโอกาสอย่างเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ 
6.การสร้างความพร้อมรองรับเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพได้อย่างทันการณ์ 
7.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างครอบคลุมทุกระดับ ทั้งสมรรถนะร่วมและสมรรถนะเฉพาะ
8.การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและจัดระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง 
9.การสร้างระบบสุขภาพบนฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้อย่างมีเหตุผลรอบด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในระบบบริหาร
เป้าหมายหลักที่สำคัญ (Goal)
1.มีระบบข้อมูล ระบบประเมิน และตัวชี้วัด บนพื้นฐานของความรอบคอบ ความระมัดระวัง และมีการใช้ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม พอเพียง
2.มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล นโยบาย แผนงานและการบริหารที่ มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กรและ ภาคีเครือข่าย
3.มีการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่เรื่องราวต้นแบบในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร
4.มีกลไกการเฝ้าระวังวัฒนธรรมองค์กร3 และปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ
เป้าหมายหลักที่สำคัญ (Goal)
1.มีนโยบายและกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน รวมทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ
2.มีความปลอดภัยด้านอาหาร  ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
3.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพ
4.มีการใช้และพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพและดัชนีชี้วัดความสุขของบุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนในเขตรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข
เป้าหมายหลักที่สำคัญ (Goal)
1.สร้างความเชื่อมโยงการดำเนินงานให้สอดคล้องตามโครงการพระราชดำริ  โครงการ เฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้อง
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพมาตรฐานตามระบบ Hospital Accreditation  (HA) หรือระบบคุณภาพมาตรฐานอื่นๆตามที่กำหนดไว้
3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพและการแพทย์แบบบูรณาการ ผสมผสาน เป็นองค์รวม และต่อ เนื่อง ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึง ระดับ Excellent Center อย่างมีคุณภาพ
4.มีการพัฒนาระบบการส่งต่อและและเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
5.มีการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมและพอเพียง
6.มีระบบการประเมินเทคโนโลยีและการวางแผนทรัพยากรที่ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ
7.มีกลไกด้านการเฝ้าระวังโรคที่เป็นโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคที่ เป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญ ที่มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้
8.มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถ รับมือกับภัยพิบัติต่างๆในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.มีการส่งเสริมการใช้แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทาง เลือก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาให้มีความ ก้าวหน้ามากขึ้น
10.มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
11.มีการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยและการประยุกต์ใช้ตามแนวคิดการจัดการ ความรู้ในองค์กรเพื่อการสร้างระบบสุขภาพพอเพียงให้เป็นรูปธรรม
12.เป็นสถาบันผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา องค์กรด้าน สุขภาพ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ
เป้าหมายหลักที่สำคัญ (Goal)
1.ขยายและยกระดับคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพในการเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
2.มีการสร้างหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ทั่วถึง มีคุณภาพ ครอบคลุมบุคคล ซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย และไม่มีราย ได้เพียงพอ รวมทั้งบุคคลต่างด้าว ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างสมศักดิ์ศรี
3.จัดและส่งเสริมให้บุคคล ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพและจัดบริการสาธารณะเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร - มุ่งผู้ใช้บริการ
1.บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ แบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม 
2.บริการด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ
3.สื่อสารชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ในการให้บริการ

ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร - มุ่งประสิทธิภาพองค์กร
1.พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
2.ปฏิบัติงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
3.ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
4.ประพฤติตนตามคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามระเบียบวินัยองค์กร

ระบบงานสนับสนุนพื้นฐาน (Core Basic Function ;CBF)
หมายถึง งานพื้นฐานที่สนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างครอบคลุม 
ประกอบด้วย MIS / HRMD / Research / KM / Unit cost / Q&S / HPH / RM / Internal control / Innovation / One Stop Service /
Infra structure & Landscape / Ethics / Workload / Performance / Result Based Management ;RBM / Safety / Documentation /
 Model / Trainer / Presentation